مجمع های برخی شرکت های بورسی

بورس تیر 22, 1399 60 بازدید

شغدیر

🔸سود نقدی به ازای هر سهم مبلغ 1650 ریال تصویب شد.

🔹سود نقدی سهامداران حقیقی از تاریخ 1399/05/12 از طریق مراجعه به یکی از شعب بانک صادرات قابل دریافت خواهد بود.

کگهر

🔸سود نقدی به ازای هر سهم مبلغ 1600 ریال تصویب شد.

🔹سود نقدی سهامداران حقیقی از تاریخ 1399/06/31 از طریق مراجعه به یکی از شعب بانک سپه قابل دریافت خواهد بود.

ختوقا

🔸سود نقدی به ازای هر سهم مبلغ 15 ریال تصویب شد.

🔹سود نقدی سهامداران حقیقی از 1399/11/09 به شماره حساب سهامداران واریز خواهد شد.

سفارس

🔸سود نقدی به ازای هر سهم مبلغ 1255 ریال تصویب شد.

🔹سود نقدی سهامداران حقیقی از 1399/09/01 به شماره حساب سهامداران واریز خواهد شد.

دسبحا

🔸سود نقدی به ازای هر سهم مبلغ 900 ریال تصویب شد.

🔹سود نقدی سهامداران حقیقی از 1399/08/17 به شماره حساب سهامداران واریز خواهد شد.

بمپنا

🔸سود نقدی به ازای هر سهم مبلغ  112ریال تصویب شد.

🔹پرداخت سود نقدی سهامداران حقیقی از تاریخ 1399/08/10 از طریق سامانه سجام به حساب اعلامی سهامداران در سامانه سجام واریز خواهد شد.

فخاس

🔸سود نقدی به ازای هر سهم مبلغ 200 ریال تصویب شد.

🔹پرداخت سود نقدی سهامداران حقیقی از تاریخ 1399/05/01 از طریق سیستم فراگیر بانک تجارت واریز خواهد شد.

نمرینو

🔸سود نقدی به ازای هر سهم مبلغ 30 ریال تصویب شد.

🔹سود نقدی سهامداران حقیقی از 1399/11/11 به شماره حساب سهامداران واریز خواهد شد.

خمحرکه

🔸سود نقدی به ازای هر سهم مبلغ 10 ریال تصویب شد.

🔹سود نقدی سهامداران حقیقی از 1399/08/01 به شماره حساب سهامداران واریز خواهد شد.

شفن

🔸سود نقدی به ازای هر سهم مبلغ 16500 ریال تصویب شد.

🔹سود نقدی سهامداران حقیقی از شهریور ماه به شماره حساب سهامداران واریز خواهد شد.

دسینا

🔸سود نقدی به ازای هر سهم مبلغ 625 ریال تصویب شد.

🔹سود نقدی سهامداران حقیقی از 1399/12/02 به شماره حساب سهامداران واریز خواهد شد.

بشهاب

🔸سود نقدی به ازای هر سهم مبلغ 500 ریال تصویب شد.

🔹سود نقدی سهامداران حقیقی از تاریخ 1399/05/12 از طریق مراجعه به یکی از شعب بانک صادرات قابل دریافت خواهد بود.

تایرا

🔸سود نقدی به ازای هر سهم مبلغ 900 ریال تصویب شد.

رفاه

🔸سود نقدی به ازای هر سهم مبلغ 636 ریال تصویب شد.

🔹 سهامداران حقیقی باید جهت دریافت سود نقدی اطلاعات خود را برای شرکت ارسال نمایند.

تابا

🔸سود نقدی به ازای هر سهم مبلغ 8 ریال تصویب شد.

🔹سود نقدی سهامداران حقیقی از 1399/07/01 به شماره حساب سهامداران واریز خواهد شد.

دلقما

🔸سود نقدی به ازای هر سهم مبلغ 600 ریال تصویب شد.

🔹 سهامداران حقیقی باید جهت دریافت سود نقدی اطلاعات خود را برای شرکت ارسال نمایند.

غصینو

🔸سود نقدی به ازای هر سهم مبلغ 580 ریال تصویب شد.

🔹سود نقدی سهامداران حقیقی از 1399/05/01 به شماره حساب سهامداران واریز خواهد شد.

کالا

🔸سود نقدی به ازای هر سهم مبلغ 100 ریال تصویب شد.

🔹سود نقدی سهامداران حقیقی از 1399/12/02 به شماره حساب سهامداران واریز خواهد شد.

کپرور

🔸سود نقدی به ازای هر سهم مبلغ 330 ریال تصویب شد.

🔹سود نقدی سهامداران حقیقی از 1399/05/01 به شماره حساب سهامداران واریز خواهد شد.

جم

🔸سود نقدی به ازای هر سهم مبلغ 2400 ریال تصویب شد.

🔹سود نقدی سهامداران حقیقی از تاریخ 1399/07/12 از طریق مراجعه به یکی از شعب بانک پارسیان قابل دریافت خواهد بود.

کگل

🔸سود نقدی به ازای هر سهم مبلغ 900 ریال تصویب شد.

🔹سود نقدی سهامداران حقیقی از تاریخ 1399/05/01 از طریق مراجعه به یکی از شعب بانک سپه قابل دریافت خواهد بود.

فرابورس

🔸سود نقدی به ازای هر سهم مبلغ 150 ریال تصویب شد.

🔹 سهامداران حقیقی باید جهت دریافت سود نقدی اطلاعات خود را برای شرکت ارسال نمایند.

لبوتان

🔸سود نقدی به ازای هر سهم مبلغ 600 ریال تصویب شد.

🔹 سهامداران حقیقی باید جهت دریافت سود نقدی اطلاعات خود را برای شرکت ارسال نمایند.

بنو

🔸سود نقدی به ازای هر سهم مبلغ 90 ریال تصویب شد.

🔹سود نقدی سهامداران حقیقی از 1399/06/01 به شماره حساب سهامداران واریز خواهد شد.

مطالب مرتبط

اردر ” ترس ” چیست؟

مدیرعامل بورس: از هفته آینده, معاملات بورس در دو زمان مشخص برگزار می شود

حق تقدم سهام

حق تقدم در بورس چیست

جزییاتی از مجمع فولاد

ارزش روز سهام عدالت

مهمان تازه بازار، این بار از مسجد سلیمان