وخارزم از شرکت های سرمایه گذاری خوارزمی بزرگ کشور می باشد که در زمینه های مختلف سرمایه گذاری کرده اند و از سهامداران عمده این شرکت می توان به بانک صادرات اشاره کرد

زیرمجموعه های بورسی وخارزم 

گروه پتروشیمی

1- شفن سهامدار درصدی 

2-شخارک سهامدار درصدی 

3-جم 32.7 میلیون 

4-شپدیس 11.22 میلیون

فارس مارون و…

گروه بانکی:

1-وبصادر سهامدار درصدی 

2-وپارسار سهامدار درصدی 

وغدیر 544 میلیون سهم

فولاد 291 میلیون سهم 

گروه دارویی 

سهامدار درصدی دسینا 

گروه رایانه:

2-رکیش سهامدار درصدی 

3-رتاپ سهامدار درصدی 

گروه سیمان

1-سنیر سهامدار درصدی

گروه خودرو

خبهمن سهامدار درصدی 

 سهامدار سهم های  شبریز شپنا شبندر شتران کگهر کچاد فخور فملی وبملت و… هم هست