این شرکت در روز 12دی ماه ۱۴۰۰ مجمع افزایش سرمایه برگزار کرده و به همین دلیل متوقف شده.

افزایش سرمایه این نماد 1052درصده و به‌صورت سهام جایزه به سهامداران تعلق گرفته. سهام جایزه این نماد در حال حاضر قابل‌فروش نیست و سهامداران باید تا زمان بازگشایی صبوری کنند.

با توجه به اینکه این افزایش سرمایه بیش از 200درصد بوده، بازگشایی ممکنه بین 25 تا 60روز زمان ببره.