می توانید آگاهی بدهید. می توانید فروشندگان را به کار گیرید. می توانید از رویداد پشتیبانی پولی کنید. ولی رقیبان شما نیز همین کارها را می کنند. پس این چگونه می خواهد به شما کمک کند که از آنها جدا دیده شوید؟

به جای آنکه با هزینه، فروش یا پشتیبانی پولی رقیبان را شکست دهید، بکوشید با آموزش آنها را شکست دهید. آموزش چیزی است که شاید رقیبان شما حتی به آن نمی اندیشند. بیشتر کسب و کارها روی فروش یا پشتیبانی تمرکز کرده اند، ولی آموزش هیچ گاه در کارشان نبوده است.

هوفلر تایپ فاندری به طراح ها درباره قلم در پایگاه Typography com آموزش می دهد. اتسی، یک فروشگاه اینترنتیِ چیزهای دست ساز است، کارگاه های کارآفرینی دارد که « بهترین روشها » و ایده های گسترش را به کسانی که چیزی در فروشگاه می فروشند یاد میدهد. گری وینرچوک که یک فروشگاه شراب بزرگ دارد، در پایگاه تلویزیون کتابخانه شراب به مردم درباره ی شراب می آموزاند، و ده ها هزار تن هر روز آن را می بینند.

با آموزش پیوندی ساخته می شود که با شیوه های بازاریابی سنتی نمی توان داشت. خرید توجه مردم با یک مجله یا آگهی اینترنتی یک چیز است، به دست آوردن وفاداری آنها با آموزش به آنها چیز دیگری. آنها به شما اعتماد می کنند. احترام بیشتری هم به شما می گذارند. حتی اگر فراورده ی شما را به کار نبرند، باز هم هوادار شما خواهند بود.

آموزش چیزی است که یک تن یا یک شرکت کوچک می تواند انجام دهد ولی هماوردان بزرگ تر نمی توانند. شرکت های بزرگ می توانند هزینه ی یک آگهی بسیار بزرگ را بدهند؛ شما نمی توانید. ولی می توانید آموزش دهید، واین کاری است که آنها هرگز نمی کنند، چون شرکت های بزرگ گرفتار پنهان کاری و رازپوشانی اند. همه چیز در آنجا باید به دست وکیل ها پالیده شود و خط قرمزهای فراوانی دارند. آمورش به شما کمک  می کند تا با آنها بازی کنید.

قطعه ای از کتاب باز انجام ترجمه بهرنگ نوروزی نیا 

 

مقالات مدیریت و مالی و کسب کار را در اکوفاین مطالعه کنید .