ماده واحده: متن زیر جایگزین ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شود:

واحدهای مسکونی واقع در شهرها، اعم از مناطق آزاد و ویژه تجاری- صنعتی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون در هر سال مالیاتی موضوع صدر ماده ۱۵۵ این قانون مجموعا بیش از ۶ ماه خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، مشمول مالیاتی معادل مالیات بر درآمد اجاره به صورت ماهانه، بدون لحاظ هزینه‌ها و استهلاکات صدر ماده ۵۳ و معافیت‌های تبصره ۱۱ ماده ۵۳ این قانون، به شرح زیر خواهد بود:

سال اول: معادل ۵ برابر مالیات متعلقه،
سال دوم: معادل ۱۰ برابر مالیات متعلقه،
سال سوم به بعد: معادل ۱۵ برابر مالیات متعلقه