مفهوم NAV :

خالص ارزش دارایی (NAV) در واقع ارزش ذاتی هر سهم شرکت است.

فرمول محاسبه NAV چیست ؟

اما فرمول NAV چیست و چگونه می‌توان آن را محاسبه کرد؟ فرمول NAV برای یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک به راحتی به شکل زیر است:

تعداد کل سهام منتشر شده / (بدهی‌ها – دارایی‌ها) = NAV

مفهوم P/NAV :

درصد تفاوت قیمت بازار سهم با ارزش ذاتی است.

➖ 1- اگر P/NAV هر شرکت معادل 100% باشد. یعنی ارزش ذاتی با قیمت بازار آن سهم برابر است.

➖ 2- اگر P/NAV پایین تر از 100% باشد.

یعنی ارزش ذاتی بیشتر از قیمت بازار آن سهم است. از دید بنیادی هرچه این درصد پایین تر باشد سهام آن شرکت کم ریسک تر می باشد.

➖ 3- اگر P/NAV بیشتر از 100% باشد.

یعنی ارزش ذاتی کمتر از قیمت بازاری سهم است. از دید بنیادی هر چه این درصد بیشتر باشد سهام آن شرکت پر ریسک تر است.